Camere Climatiche

KLT CLIMATIC CHAMBER

SERIE KKCH  RANGE DI TEMPERATURA DA +5°C A +180°C

VOLUMI DA 50 A 1000 LITRI

SERIE KKCHLT  RANGE DI TEMPERATURA DA -40°C A +180°C

VOLUMI DA 50 A 1000 LITRI.

SERIE KKCHULT  RANGE DI TEMPERATURA DA -75°C A +180°c

VOLUMI DA 105 A 1000 LITRI